< Back to Library

ינוקא (13 שנים/ שירים מוגמרים)

Author(s)

David Buhbut

מקבץ השירים המאוגד הזה, החל להיכתב בהיותי בן 15 שנים, בכיתה ט'. הספר מתפתח באופן ליניארי ומתקדם על פי סדר התרחשות מוגדר, שניתן לסכמו לחלקים עיקריים- הראשון והשני. החלק הראשון מתחיל, באופן טבעי, בהתחלה. ומורכב משירי "ילדות". משמע- משירים שנכתבו בגיל מוקדם ושיקפו עולם חוויתי מעמדה גילאית– ביוגראפית-ספציפית, למרות שלעתים נדמה כי עמדה זו עוסקת בתיעוד המילולי של הפשטת החוויה מתנוחת קיום אקסטרנית, כסיפור המסופר מבחוץ. האירוניה בחלק מהשירים, נועדה לגרש גינונים דביקים העשויים לאפיין לרעה כתיבה אישית ואוטו-ביוגרפית מעין זו. חפצתי בלהתנער מכל אפשרות שבהשפעה רגשית-חד ממדית על הקורא. החלק ה"שני" ניחן בקול גברי מובהק (יותר) ועוסק ברובו בשירי ארוס, ארוטיקה, רומנטיקה, וזוגיות. אי לכך ובטבעיות, החלק השני וה"מאוחר" של המקבץ, הוא הבשל, הערוך, והמוגמר יותר. הן מבחינה שירית, והן מבחינת האמינות האישיותית. בתחום ההתפתחות השירית התרחשו, במקבץ זה, ניסיונות לכתוב בסגנונות שונים תוך חיפוש מתמיד אחר הנוסח ההולם והתבנית ה"נכונה", אחר הצורה שהיא ביטוי לנטייתי הטבעית. עקב גילי הצעיר (20 השנים אשר ברשותי) הנטייה ה"טבעית" חמקמקה ולוקה באופי גולמי. הטבע הוא טבע של חיפוש. לכן, ניתן למצוא בספר הזה מגוון צורני- חרוז ומשקל, חרוז חופשי, ופרגמנטים ממסופרים. ישנה תנועה משתנה ברוח השירים במנעד שבין הומור, טראומה, מין, והגות. אנרגיה מצטברת של נער ההופך לגבר. שלכם דוד (ניאו) בוחבוט
  • Published:
  • Length: 82
  • Categories: IL

< Back to Library